Ve volbách do kraje v koalici Spolu pro kraj

V nadcházejících krajských volbách kandiduji za uskupení Spolu pro krj jako jediný zástupce Strany Zelených v Kolíně.

Koalice Spolu pro kraj je společným projektem tří politických stran, KDU-ČSL, Strany zelených a SNK Evropských demokratů. Nabízí obyvatelům kraje rozumnou a uskutečnitelnou alternativu k dosud vládnoucí středočeské krajské koalici. Prvotním impulzem pro dohodu těchto stran byla krajní nespokojenost se způsobem řízení kraje oranžovo-rudou koalicí ČSSD a KSČM. Řekli jsme si, že je s tím třeba něco udělat a spojit své síly, i když na celorepublikové úrovni mají naše strany poněkud odlišné programové preference. Již samotná kandidátka SPOLU PRO KRAJ ukazuje na naši schopnost se domluvit – vlastnost v českých poměrech bohužel velmi vzácnou.

Nenabízíme rychlá a jednoduchá řešení složitých problémů a nechvástáme se v masmédiích.

1) Finance a krajský úřad

Všichni obyvatelé kraje mají právo na hospodárnou, efektivní a účelnou krajskou správu.

S krajskými penězi budeme hospodařit maximálně hospodárně a rozumně, jak jsme zvyklí hospodařit v obcích. Zeštíhlíme a zefektivníme provoz krajského úřadu. Nastolíme vyšší standard práce a otevřenosti pro veřejnost. Krajské peníze nemohou sloužit k propagaci a sebeprezentaci hejtmana a radních. Zvětšíme objem peněz ve fondech na podporu kultury, památkové péče, cestovního ruchu a na ochranu životního prostředí. Vyčerpáme všechny možnosti na získání dotací z EU, zejména včasnou a kvalitní přípravou projektů a zajištěním jejich spolufinancování. Zajistíme transparentní zadávání veřejných zakázek a přidělování dotací. Dotační politika kraje se musí řídit smysluplností a veřejnou prospěšností projektů, nikoli stranickou příslušností žadatele, jak se děje nyní. Podpoříme férové drobné a střední podnikání, které je významným zdrojem daňových příjmů a zajišťuje uplatnění řadě pracovitých lidí. Nepřipustíme protekci a korupci. Prosadíme, aby se Středočeský kraj zapojil do akce “Vlajka pro Tibet”.

 

2) Územní rozvoj

Všichni obyvatelé kraje mají právo na trvale udržitelný územní rozvoj kraje, který jim zajistí odpovídající kvalitu života.

Středočeský kraj trpí nekontrolovaným rozmachem výstavby průmyslových, obchodních i logistických center a nepromyšleným rozvojem satelitní výstavby, který nebyl často doprovázen budováním odpovídající infrastruktury. S touto výstavbou je spojen nárůst osobní i nákladní automobilové dopravy, neboť výstavba průmyslových, obchodních a logistických center nebyla podmiňována výstavbou železničních vleček. Pro řadu obcí to znamená zvýšenou dopravní zátěž a ztrátu klidného a bezpečného prostředí.

Podpoříme proto pouze takové zásady územního rozvoje Středočeského kraje, které zajistí jeho trvale udržitelný územní rozvoj. V případě nové výstavby budeme upřednostňovat využití opuštěných areálů a ploch před výstavbou „na zelené louce“. U výstavby nových průmyslových anebo skladových areálů upřednostníme ty, které budou napojeny na kolejovou dopravu.

 

3) Životní prostředí, krajina a příroda

Všichni obyvatelé kraje mají právo na příznivé životní prostředí.

Ve Středočeském kraji jsou území a lokality jedinečně zachovalé přírody a malebné kulturní krajiny. Budeme je intenzivněji chránit, aby nepodlehly nekontrolované podnikatelské expanzi skladových areálů. Zejména ochráníme kvalitní ornou půdu, vodní zdroje a lesní porosty.

V CHKO Brdy podpoříme pouze k přírodě a krajině šetrnou turistiku. Podpoříme vznik národního parku Křivoklátsko.

Nepřipustíme, aby nakládání s komunálním odpadem se stalo jen výnosným byznysem pro zúčastněné firmy. Podpoříme zlepšení třídění odpadů a tím i snížení jejich skládkování. Rovněž podpoříme zřizování sběrných dvorů, třídíren odpadu a zřizování obecních kompostáren. Výstavba obřích spaloven odpadu není pro Středočeský kraj vhodným řešením.

Prosadíme opatření na zlepšení ovzduší, včetně dotací na výměnu starých kotlů.

Nebudeme souhlasit s průzkumnými pracemi pro těžbu zlata a jiných nerostů a surovin ve Středočeském kraji.

Zajistíme účelné rozšiřování lesních porostů v okolí dopravních a průmyslových staveb a velkých obytných celků i výsadbu stromořadí, ovocných sadů, krajinotvorných stromů, keřových porostů a jiných ekologických stabilizačních prvků ve středočeské krajině. Nepodpoříme zbytečné a plošné kácení dřevin podél silnic.

Ochráníme v kraji lesy pro tuto i příští generaci. Myslivost chápeme jako součást péče o přírodu a v tomto duchu podpoříme její rozvoj.

 

4) Zemědělství

Úloha zemědělství je nenahraditelná v každé době.

Zemědělská činnost velmi výrazně ovlivňuje tvář naší krajiny a venkova, a je tedy nezbytné ji řešit spolu s ochranou krajiny a rozvojem venkovských sídel. Vytvoříme dotační projekty na podporu malých a střeních zemědělců malé a rodinných farem v našem kraji. Naším cílem je udržení a ochrana tradiční středočeské kulturní krajiny. Zajistíme lepší metodickou i věcnou pomoc, servis a orientaci v národních a evropských dotačních systémech pro podnikatele v zemědělství. Podpoříme farmářský prodej „ze dvora“ a nákup potravin domácí produkce do školního stravování.

 

5) Doprava

Všichni obyvatelé kraje mají právo na kvalitní dopravní infrastrukturu a veřejnou dopravu.

Naším cílem je výrazné rozšíření četností spojů.

V územním plánování umožníme širokou účast veřejnosti při určování tras dálnic a silnic. Frekventované trasy mají obrovský vliv na pohodu bydlení a vstřícné projednání s obyvateli má proto zásadní vliv na rychlost přípravy a termín výstavby. Nepodpoříme frekventované trasy přes obytné, rekreační ani cenné přírodní oblasti.

Zasadíme se o výstavbu obchvatů obcí, jejichž obyvatelé trpí silnou průjezdnou dopravou. Začít je potřeba co nejdříve a od nejnaléhavějších případů.

Budeme požadovat po státu více peněz na opravu silnic II. a III. tříd. Naším cílem je efektivní a systematická údržba krajských komunikací

Podpoříme grantovou politiku kraje týkající se stavebních úprav (například středové ostrůvky a směrové šikany, které nutí řidiče zpomalit) frekventovaných průtahů obcemi. Zvýšíme tím bezpečnost chodců i cyklistů.

Podpoříme grantovou politiku kraje týkající se úsekového měření rychlostí frekventovaných průtahů obcemi a rizikových úseků mezi obcemi, kde dochází k vážným dopravním nehodám.

Projednáme s hlavním městem Prahou kvalitní řešení dopravní infrastruktury a důsledné propojení systémů integrované dopravy na území těchto dvou krajů. Podpoříme urychlenou výstavbu jihovýchodní části Pražského okruhu, která propojí dálnici D1 s dálnicí D11. Při této výstavbě budeme prosazovat veškerá nezbytná opatření, která minimalizují dopady provozu na obyvatele okolních středočeských obcí a městských částí v Praze. Máme tím namysli například stavbu protihlukových stěn, použití speciálního asfaltu snižujícího hlučnost, apod.

Odmítáme přestavbu Letiště Vodochody na mezinárodní civilní letiště a zpochybňujeme nutnost nové paralelní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Ruzyně.

Podpoříme výstavbu tratí pro kolejovou dopravu ve Středočeském kraji, a to jak pro osobní tak i nákladní dopravu.

Kvalitní grantovou politikou kraje a účinným jednání s hlavním městem Prahou zajistíme dostatek peněz na stavby parkovišť P+R ve Středočeském kraji.

Podpoříme rozsáhlejší a rychlejší výstavbu infrastruktury pro cyklisty, zejména cyklostezek.

 

6) Školství

Naší prioritou bude zkvalitnění a zajištění dostatečných kapacit školských zařízení zřizovaných krajem, a to jak pro maturitní vzdělání, tak i pro učňovské obory.

Podpoříme finančně a metodicky města a obce ve zkvalitnění a zajištění dostatečných kapacit předškolních a školských zařízení, která zřizují. Efektivně podpoříme města a obce ve snaze udržet provoz školek a škol i při nižším počtu žáků tak, aby středočeské děti měly tato zařízení co nejblíže domovu. Podpoříme města a obce ve snaze získat a udržet kvalitní učitele v předškolních a školských zařízení. Poskytneme všestrannou podporu jak školám, tak i školským poradenským zařízením při zavádění inkluze ve školách. Nová legislativa v této oblasti přináší zvýšené požadavky zejména na personální zajištění inkluze i na zajištění potřebné diagnostiky v pedagogicko-psychologickém poradenství i speciálně pedagogických centrech v kraji.

 

7) Zdravotnictví

Všichni obyvatelé kraje mají právo na kvalitní zdravotní péči.

Kvalitní zdravotní péče ve Středočeském kraji, odpovídající současným medicínským poznatkům, musí být samozřejmostí. Nepřipustíme změnu vlastnických poměrů krajských nemocnic Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín a Benešov. Zajistíme, aby nákupy zdravotnické techniky, materiálu a léků ve zdravotnických zařízeních ve správě kraje byly vedeny s maximální transparentností a úsporností, Zároveň nastavíme systém tak, aby nedocházelo k nákupu pouze podle ceny bez ohledu na kvalitu . Nedopustíme, aby nedošlo k ohrožení zdraví pacientů.

Zajistíme, aby investice do drahého přístrojového zařízení pokrývaly potřeby celého kraje. Nesmí již docházet k tomu, že v jednom místě jsou ve vzdálenosti několika kilometrů, či dokonce v jednom městě k dispozici dvě identická zařízení s vysokými pořizovacími i provozními náklady, zatímco jinde musí obyvatelé cestovat desítky kilometrů, aby mohli absolvovat vyšetření nebo zákrok na takovém zařízení.

Budeme ve všech zdravotnických zařízeních požadovat a kontrolovat etické zacházení s pacienty a dodržování jejich práv.

Zajistíme celoplošně fungující, personálně i materiálně plně vybavenou moderní záchrannou službu. Vytvoříme krajský systém mezinemocničních akutních zdravotnických transportů s rychlou a profesionální odezvou.

V každé krajské nemocnici zřídíme pohotovostní stomatologickou službu.

Vyřešíme přetrvávající problém s umísťováním pacientů pod vlivem alkoholu.

 

8) Sociální péče

Všichni obyvatelé kraje mají právo na kvalitní sociální péči.

Sociální péče musí vycházet ze skutečných potřeb Středočechů, a proto výrazně podpoříme komunitní plánování sociálních služeb, které vychází z konkrétních potřeb i specifik místních komunit na úrovni měst a obcí. Systém sociálních služeb musí být uživatelsky přívětivý. Musí poskytovat dobrou informovanost, aby se každý, kdo službu potřebuje, snadno a srozumitelně dozvěděl, na co má nárok a jaké má možnosti. Musí zaručovat rovnost v poskytování sociálních služeb a respektovat důstojnost uživatelů a podporu jejich nezávislosti.

Zajistíme transparentní a smysluplné přerozdělování finančních prostředků s důrazem na víceleté fungování základní sítě sociálních služeb tak, aby se neziskové a církevní organizace poskytující kvalitní sociální služby neocitaly v platební nejistotě. Pod naším vedením bude kraj silným a spolehlivým partnerem neziskových a církevních organizací.

Upřednostníme péči v domácím a přirozeném prostředí. Zajistíme posílení osobní asistence, domácích pečovatelských a ošetřovatelských služeb, domácí hospicové péče a dalších terénních služeb.

V součinnosti s obcemi a dalšími institucemi podpoříme projekt takzvaného „aktivního stáří“.

Podpoříme projekty a aktivity přispívající k prevenci rizikového chování dětí a mládeže, k rozvoji integračních programů pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu finanční tísně, nezaměstnanosti, národnosti, zdravotního postižení nebo například domácího násilí, a také osobám, jejichž život již ovlivnila závislost či sociální vyloučení.

Podpoříme rozvoj výstavby malometrážních bytů pro seniory a startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi ve městech.

 

9) Podpora obcím

Všechny obce v kraji mají právo na kvalitní a rychlou pomoc krajského úřadu.

Nechceme, aby krajský úřad byl vůči městům a obcím jen odvolacím orgánem pro výkon veřejné správy. Prosadíme, aby se naopak stal jejich partnerem, který je schopen poskytnout kvalifikovanou pomoc a servis při řešení jejich problémů. Zejména menší obce a městečka potřebují efektivní metodickou a právní pomoc, jak se vyznat v džungli českého právního systému i v složitém systému evropských dotací.

 

10) Podpora spolků a občanských iniciativ

Všechny smysluplné občanské aktivity mají právo na aktivní podporu kraje a krajského úřadu.

Aktivní spolky a občanská sdružení jsou živou mízou středočeských měst a obcí. Bez nich se stanou jen noclehárnami bez vlastního života. Podpoříme proto všechny kulturní, sportovní i další organizace a spolky, které svou aktivitou přispějí k vytváření pozitivní občanské atmosféry a obohatí život obyvatel středočeských obcí a měst. Zvláštní podporu budou mít aktivní sdružení dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednoty a sdružení pečující o volný čas dětí a mládeže.

Napsat komentář